Personvernopplysninger (GDPR)

Personopplysninger gitt oss av våre kunder brukes kun for å kunne gjenomføre handel i vår butikk eller ved leieavtaler. Personopplysninger vil aldri bli benyttet av andre enn oss og aldri til annet enn det de er ment for (forsendelse av varer og fakturering). Om du har meldt deg inn som mottager av nyhetsbrev vil navn og epostadresse bli registrert i 3-part system. I nettbutikken kan du be oss om å slette dine data. Ingen personnummer eller kortnummer oppbevares i våre systemer da disse håndteres av tredjepart (Klarna og PayPal). Om du ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi har om deg tar du kontakt via post@lavvoutleie.no (juridisk enhet)  og vi svarer deg innen 48 timer.

Kjøpsvilkår (salgsbetingelser) for Naturmagasinet.no

Selger: Lavvoutleie.no (juridisk enhet)
Org.nr.: NO982 908 876MVA
Postadresse: Sørvangsbakken 12 2770 Jaren
E-post: post@naturmagasinet.no
Telefon: 957 25 874

I det følgende blir Lavvoutleie.no/Naturmagasinet benevnt vi eller oss. Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Generelt
Vi sender kun varer i Norge. Vare(r) forhåndsbetaltes med kort i nettbutikken eller faktura på epost via Klarna. Transportkostnader kan påløpe ved store fraktkvanta og der hvor fraktkostnad ikke kan beregnes ved bestilling.
Vi følger kjøpslovens regler for retur. Kunder som ønsker å returnere varer må først kontakte oss for godkjenning. Angrefristskjema skal brukes og legges ved i returen. Returnerte varer må være uskadde, ubrukt og i sin originale embalasje.

Kjøpsvilkårene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra naturmagasinet.no til forbrukere i Norge. Kjøpsvilkårene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgjør det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Bestilling og avtale
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere informasjon under. Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og sende en automatisk bekreftelse på e-post.
Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den. Det er viktig at du undersøker om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, for eksempel ved åpenbare prisfeil
– se avsnittet nedenfor om Priser.

Informasjon i nettbutikken
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive- og trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Dersom vi er utsolgt vil du få melding om dette. Du vil få mulighet til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling eller kansellere bestillingen.

Priser og levering
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift. Lavvoutleie.no tar forbehold om prisfeil i nettbutikken. Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje osv) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Eventuelle leveranser til Svalbard selges med merverdiavgift. Skjema stemplet av sysselmannen e.l. må returneres Lavvoutleie.no for refusjon av merverdiavgift.
Prisene er i stadig endring og vi tar derfor forbehold om prisendring. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.
Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes virkedager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Lavvoutleie.no tilbyr pdd disse leveringsmåtene:

·Servicepakke – hentes i post i butikk eller postkontor.
·Godstransport (for store kolli)

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Lavvoutleie.no  side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken kan Lavvoutleie.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom, Vipps, faktura via Klarna, bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard). Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet først samme dag som forsendelse blir foretatt.

Rett til å angre har kun privatpersoner og pakken må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven §25. Bedrifter og privatpersoner kan søke om nedbetaling og kreditt gjennom Klarna.

Faktura sendes pr epost og betalingsfristen er 14 dager. For å betale med faktura må du ha fylt 18 år, være folkeregistrert i Norge samt bli godkjent i kredittvurderingen som gjennomføres ved kjøpet. På bakgrunn av kredittsjekken vil det genereres gjenpartsbrev. Faktura sendes på epost. Ved forsinket betaling vil det bli sendt inkassovarsel og lovbestemte gebyrer kan påløpe. Dersom betaling fortsatt uteblir vil fakturaen bli sendt til inkasso og ytterligere omkostninger vil påløpe.

Salgspant
Lavvoutleie.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3–14 flg. Det er kun bedrifter og offentlige etater som kan kjøpe varer på kreditt. Det vil bli foretatt kredittvurdering før fakturautsendelse.

Levering og forsinkelse 
Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har risikoen for produktene inntil de overtas av deg eller tredjepart utpekt av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse. Dersom leveringen av produktet blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet er utsolgt. Avhengig av produktets art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.

Undersøkelse av produktene
Etter at du har mottatt produktene, bør du så snart det er anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler og meddele dette til oss, helst til retur@magasinet.no.

Reklamasjon – Forbrukerkjøpsloven av 21. juni (nr. 34 – 2002) 
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi bruker epost som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med reklamasjoner og retur.
Vi forbeholder oss retten til å videresende reklamasjoner til produsent eller underleverandør for videre vurdering av eventuelle feil og mangler.

Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangels beføyelse:
•Holde kjøpesummen tilbake.
•Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering.
•Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde).
•Kreve erstatningsvare (forutsetter vare i samme stand og mengde).
•Hvis selgerens avhjelp vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke vil bli avskåret fra å bruke tingen, kan forbrukeren kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning.

Dette gjelder likevel bare hvis kravet fremstår som rimelig sett i forhold til forbrukerens behov og den kostnad eller ulempe som selgeren påføres. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Lavvoutleie.no, betaler vi ikke disse utgiftene.

Angrerett 
Angrerettloven gir deg som privatperson rett til, uten ekstra kostnad, å sjekke produktet før det returneres innenfor angreretten. Er produktet kun prøvd eller sjekket på samme måte som man kan gjøre i en alminnelig butikk, så skal kunden ha hele kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetalt. Er produktet brukt (i angrerettsperioden) og dette har ført til en verdireduksjon på varen, vil foretaket gjøre et fradrag i kjøpesummen tilsvarende varens objektivt reduserte verdi, før resten av kjøpesummen og frakt til kunden tilbakebetales. Dokumentasjon på uforsvarlig og unødvendig undersøkelse av produktet som medfører verdireduksjon vil bli sendt forbruker pr epost.

Rett til å angre har kun privatpersoner og forsendelsen må hentes ut eller returneres av kjøper for å oppfylle kravene i Angrerettloven § 25. Angreretten gjelder ikke for enkelte varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 kalenderdager etter at du mottar siste leveranse gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom fristen ender på en lørdag eller på en helligdag, forlenges fristen til nærmeste virkedag.
Angrerettskjemaet får du tilsendt med leveringsbekreftelsen på e-post. Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema ved levering av produktene, utvides denne fristen til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen. Kunden har bevisbyrde for at beskjed om angring er gitt.

For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter som det angres på skal sendes tilbake til oss uten unødig opphold og senest innen 14 dager. Produktet sendes tilbake til oss med alt tilbehør og i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Eventuell returforsendelse må betales av deg og du har risikoen under transporten tilbake til oss (sporbare sendingsmetoder anbefales). Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt ekslusive porto for standard forsendelsen (servicepakke) til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Det er normalt forbrukeren som må betale de direkte kostnadene ved retur av varene (eks. returfrakt og returemballasje).

Angreretten gjelder ikke for:
•Digitalt innhold på minnebrikker, CD- og DVD-plater når forseglingen på det fysiske produktet er brutt.
•Forseglede varer som ikke er egnet for retur av hygieniske årsaker og hvor forseglingen er brutt etter levering (undertøy, hipster, boksershorts og truser).
•Varer som forringes eller raskt går ut på dato (eks. mat).
•Varer med personlig preg.

Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Lavvoutleie.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Lavvoutleie.no eller Lavvoutleie.no’s samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lavvoutleie.nos side.

Ekstraordinære forhold
Lavvoutleie.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Lavvoutleie.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Lavvoutleie.nos kontroll, og som Lavvoutleie.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Lavvoutleie.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lavvoutleie.no’s side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene
Lavvoutleie.no forbeholder seg retten til å endre vilkårene, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeure 
Er Lavvoutleie.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering – eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lavvoutleie.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kjøpesum.

Personopplysninger 
Lavvoutleie.no fokuserer på å håndtere personopplysninger på en betryggende måte. Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg med valgt transportør, samt kontakte deg om i forbindelse med bestillingen. Vi er også pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at historikken ikke kan slettes umiddelbart. Av sikkerhetshensyn oppbevares også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Kortnummer oppbevares ikke av Lavvoutleie.no utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning og oppheving av reservasjon.

Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at kredittinstitusjon utfører en kredittsjekk basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, vil denne informasjonen lagres frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevet for rapportering til ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for statistikk. Vi tilbyr nyhetsbrev og kampanjer på epost slik at du kan motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig å motta dette, og man må eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er også enkelt å melde seg ut fra e-postlistene. Lavvoutleie.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.

Forbehold 
Vi tar forbehold om skrivefeil, eventuelle prisforandringer og utsolgte varer.

Konfliktløsning
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Lavvoutleie.no følger forbrukertvistutvalgets eventuelle avgjørelser.
13 Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.